Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Kommunedirektør Atle Fasteland har den overordna leiinga av kommunen.

Kommunedirektøren er kommunen sin øvste administrative leiar, og har gjennom tett samarbeid med folkevalde og tilsette ansvaret for å vidareutvikle ein berekraftig og framtidsretta organisasjon, og eit godt service- og tenestetilbod til innbyggjarane.

Vaksdal kommune har ein to-nivåmodell, med eit strategisk leiarnivå inklusiv stab, og eit operativt nivå.

Strategisk nivå er kommunedirektør, assisterande rådmann og tre kommunalsjefar.
Operativt nivå har fire resultateiningar samla under tre tenesteområde: helse og omsorg, oppvekst og samfunnsutvikling.
Delegeringa er frå rådmann til einingsleiarane. Einingsleiarane rapporterer til rådmann eller kommunalsjef.

For nærare informasjon om organisasjonen sjå organisasjonskart eller dei enkelte tenesteområda.
 

Laster...